Privacybeleid MR onderdelen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

MR onderdelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Bankrekeningnummer

-IP-adres

-Internetbrowser en apparaat type

.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@motorrijwielonderdelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

MR onderdelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- MR onderdelen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- MR onderdelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

.

Betalingen 

Voor de afhandeling van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of uw creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvan zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Wij adviseren u om ook de privacyverklaring van Molly de lezen, klik hier

.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

MR onderdelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 7 jaar.  De factuur van uw aankoop wordt voor een termijn van 7 jaar bewaard, dit voor de belastingdienst. De facturen worden bewaard in het boekhoudprogramma Snelstart. Wij adviseren u om ook de privacyverklaring van Snelstart de lezen, klik hier

.

Delen van persoonsgegevens met derden 

MR onderdelen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MR onderdelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  In de voorkomde gevallen kan MR onderdelen op grond van wettelijke verplichting worden houden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaats is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten DHL en DPD voor het uitvoeren van de levering. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL en DPD delen. DHL  en DPD gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In geval dat DHL en DPD onderaannemers inschakelt, stelt DHL en DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikbaar.

 .

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MR onderdelen gebruikt technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

.

Recensies

Wij houden van eerlijke recensies en daarom worden onze beoordelingen gecontroleerd op echtheid. Hoe doen we dat? U heeft een product gekocht bij ons en u krijgt binnen enkele week een uitnodiging om een recensie te plaatsen op onze website. Op het moment dat u een beoordeling hebt verzonden krijgen wij een melding hiervan, wij streven erna om deze recensie / beoordeling binnen 24 uur na een controle op echtheid op de website te plaatsen. Wij houden natuurlijk van een goede beoordeling en hier doen wij ons uiterste best voor. 

Kan iedereen een beoordeling plaatsen? Nee dat kan niet, alleen u als klant die echt wat heeft gekocht bij MR onderdelen en hier een uitnodiging van heeft gekregen kan een recensie plaatsen. Op deze manier krijgt u als nieuwe aankomende klant altijd een eerlijke recensies te zien.

.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@motorrijwielonderdelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MR onderdelen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. MR onderdelen wil u er tevens op wijzen dat dat als u denkt dat wij niet correct met uw gegevens omgaan dan dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

MR onderdelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@motorrijwielonderdelen.nl. MR onderdelen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

.

Webhosting en e-maildiensten.

Wij nemen webhosting en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende en technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

.

Contactgegevens

MR onderdelen

De Wygeast 27

9294KP Oudwoude (Aldwâld) Nederland 

Tel: 085 0041540  

E-mail: info@motorrijwielonderdelen.nl